Verkiezingen 2019

Spaghetti-avond Jong N-VA Deurne en Borsbeek

Peter ging graag in op het aanbod van Jong N-VA Deurne en Borsbeek om hun gezamenlijke spaghetti-avond op te luisteren met een speech. Peter blikte met gepaste trots terug op het gereden parcours en de dingen die hij samen met medewerkster Stephanie Ryckewaert verwezenlijkte. Peter deed er tevens zijn visie en plannen voor de komende legislatuur uit de doeken. En dat alles gekruid met de nodige sappige anekdotes, die door het publiek fel gesmaakt werden. Een bloemlezing.
 

Op 26 mei staat er veel op het spel 

“De verkiezingen staan voor de deur. Op 26 mei staat de kiezer voor een belangrijke keuze. Ik ga ervan uit dat Vlaanderen in het stemhokje de enige juiste keuze maakt. En dat is lijst 8 natuurlijk en liefst nog het bolletje bij plaats 18. Mijn job is een deel van de inzet, maar voor de jonge garde hier in de zaal staat er nog iets veel belangrijker op het spel: de toekomst. Als kersvers grootvader wil ook ik mijn kleindochter zien opgroeien en openbloeien in een warm, veilig, mobiel, solidair en welvarend Vlaanderen. Om de vooruitgang te bestendigen bestaat er maar één succesformule: de N-VA!”

Volksmens

“Ik ben geen tafelspringer en al zeker niet de opportunist die in aanloop naar de verkiezingen plots overal opduikt om politieke zieltjes te winnen.  Vijf jaar lang heb ik getracht om zo dicht mogelijk bij de mensen te staan en de vinger aan de pols te houden. Ik wil weten wat er leeft onder de mensen, met hen in dialoog gaan en hen op het hart drukken dat ik alles doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt om hun verlengstuk en spreekbuis te zijn in het Vlaams Parlement.” 

Commissiewerk

“Ik heb mijn eerste legislatuur als Vlaams Parlementslid als heel boeiend en leerrijk ervaren. Ik heb mijn stempel kunnen drukken op enkele beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Als vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid ontfermde ik me vooral over de thema’s rond stadslandbouw en vlees. Daar is mijn opleiding tot beenhouwer niet vreemd aan. Met Peter Wouters weet je welk vlees je in de kuip hebt. In de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid beet ik me vast in inburgering en integratie en andere stedelijke problematieken. Zo effende ik mee het pad voor twee proefprojecten m.b.t. inburgering, vooral gericht op laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen en op 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen. Zinvolle proefprojecten, zeker in tijden van een aanhoudende vluchtelingeninstroom, met als doel om de kennismaking met het Nederlands en het inburgeringstraject zeer laagdrempelig te maken voor deze specifieke doelgroepen. Niet om hen te betuttelen, maar wel om hen weerbaar te maken en te integreren in onze samenleving. Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media was sport de hoofdbrok, in het bijzonder lokale sportinfrastructuur en integratieprojecten. Tot slot zetelde ik als plaatsvervanger ook nog in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.”

Gebeten door sportmicrobe

“Sport is een stokpaardje van mij. Vijf jaar lang had ik een goede verstandhouding met Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en partijgenoot Philippe Muyters. Als pure liefhebber en belangenverdediger van een zuivere sport wil ik dat er met gelijke wapens wordt gestreden.  Daarom legden we met het gewijzigde antidopingdecreet de lat gelijk voor iedereen. We maakten komaf met de uitzondering voor minderjarigen om een positieve dopingcontrole te ontlopen dankzij het voorleggen van een doktersattest. Ook voor hen geldt nu de Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN). Ook breedtesporters, sporters die niet deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau, kunnen een TTN retroactief aanvragen. Daarnaast werd de term van ‘controlearts’ vervangen door de term ‘dopingcontroleur’, conform de WADA-richtlijnen. Het afnemen en controleren van een urinestaal of speekseltest kan gedaan worden door andere profielen dan artsen. Bloedafnames en monsternames blijven uiteraard exclusief terrein voor de uitoefenaars van gezondheidsberoepen. We herstructureerden ook het Vlaamse sportlandschap, met voortaan één gesubsidieerde unisportfederatie per sporttak.”

Nee tegen grensoverschrijdend gedrag

“Ik heb ook mijn slinkend gewicht in de schaal geworpen om de Commissie Grensoverschrijdend Gedrag boven de doopvont te houden. Daaruit vloeide een ambitieus pakket aan maatregelen voort dat grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen en aanpakken: 12 beleidsdomeinoverschrijdende aanbevelingen die zowel inzetten op preventie als op hulpverlening. Kinderen en jongeren moeten gewoon kind kunnen zijn, zonder met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te worden. Wanneer dat toch gebeurt, moeten ze hiertegen gewapend zijn, hun grenzen durven stellen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Verder maakten we ook werk van de oprichting van een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik. Het is belangrijk dat slachtoffers uit het verleden nog ergens terecht kunnen met hun verhaal en erkend worden als slachtoffers.” 

Laatste wens respecteren

“En er was nog een concreet dossier waarin ik een voortrekkersrol heb gespeeld. De laatste wens van de overledene respecteren, ook en zeker wat hun laatste rustplaats betreft, is heilig voor mij. Om tegemoet te komen aan de groeiende maatschappelijke vraag over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten, hebben we de gemeenten meer autonomie gegeven bij de inrichting van begraafplaatsen. Voortaan moet niet elke individuele begraafplaats alle mogelijke vormen van lijkbezorging aanbieden. Het volstaat om op de totaliteit van de begraafplaatsen op het gemeentelijk grondgebied voldoende ruimte te voorzien voor alle decretaal mogelijke vormen van lijkbezorging: begraven, asverstrooiing en urnebewaring. Ontwijde kerken kregen een nieuwe, mooie en zinvolle invulling door ze te herbestemmen als columbarium. En de Schelde kan nu de laatste rustplaats zijn voor de as van de overledene via een biologisch afbreekbare urne.”

Werk is nog niet af

“Vijf jaar lang heb ik het beste van mezelf gegeven om de Verandering mee te doen Werken. Maar mijn werk is nog lang niet af. Ik ben ondertussen 25 kilogram kwijt, maar ik heb nog tonnen goesting om verder te wegen op het beleid. Ik wil dat de toekomst van onze jeugd in Vlaamse en veilige handen blijft. Ik wil me engageren voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg en een lans breken voor actief participerende en initiatief nemende senioren. Ik wil me dubbelplooien voor het verenigingsleven. En ik wil mijn bloedend sporthart laten spreken, want er zijn nog veel sporttakken die een flinke duw in de rug kunnen gebruiken. Op 26 mei ligt ook mijn lot in jullie handen. Op federaal vlak willen we de stuurknuppel in handen hebben. The Great Old en André Gantman gaan dan weer Europa in. Voor het Vlaams Parlement vraag ik jullie vriendelijk de man naast Bart De Wever door dik en dun te steunen. Geniet zo meteen van jullie pasta, maar denk op 26 mei eens aan mij. En daarmee basta!”